Gebruiksvoorwaarden

Retourzending alleen na overleg

TOEPASBAARHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en verkoop overeenkomsten van PITEBA. Het accepteren van een orderbevestiging door het doen van een betaling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

LEVERING

Al onze leveringen vinden plaats op basis van vooruitbetaling. Wanneer een foutief adres is opgegeven bij de bestelling, dan wordt het pakket nadat het retour is gekomen bij PITEBA, tegen vooruitbetaling van de extra verzendkosten nogmaals verstuurd. Indien wordt afgezien van een tweede keer verzending, dan zal PITEBA het betaalde bedrag minus de verzendkosten terugbetalen.

RETOURZENDINGEN

Afgezien van gevallen van garantie, is het op grond van de wettelijke bedenktijd ook mogelijk om een product binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen, maar pas na schriftelijk (of e-mail) overleg met en goedkeuring door PITEBA. De retourkosten zijn voor rekening van de klant. PITEBA behoudt zich ook het recht om het bedrag dat moet worden terugbetaald te verminderen met eventuele waardevermindering als gevolg van het gebruik.

GARANTIE

PITEBA levert 1 jaar garantie op de producten. Schade veroorzaakt door gebruik dat afwijkt van hetgeen in de gebruiksaanwijzing en op de website is aangegeven.

AANSPRAKELIJKHEID

PITEBA is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan geleverde producten, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek. Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid onzerzijds altijd beperkt tot het factuurbedrag. Onverminderd het bovenstaande is PITEBA niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats heeft in het buitenland Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

BEVOEGDE RECHTER

Mochten er geschillen ontstaan die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dan neemt alleen de Nederlandse burgerlijke rechter in het arrondissement Groningen kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.